Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Zasady naboru

Niebawem Wasze dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Wybór szkoły zawsze jest trudną, odpowiedzialną i ważną decyzją. Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych w Rzeszowie, odwiedzić wspólnie z dzieckiem szkołę obwodową (rejonową), porozmawiać z rodzicami innych dzieci, poznać opinie o najbliżej położonych szkołach, zobaczyć, jakie są tam warunki do rozwoju zainteresowań Waszych dzieci oraz jaka panuje atmosfera.

W bieżącym roku szkolnym nabór do rzeszowskich szkół podstawowych po raz kolejny będzie wspomagany systemem elektronicznym, obejmuje on również ogólnokształcące szkoły artystyczne. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach. System ten pozwala na uniknięcie sytuacji, że rodzice zapisują dzieci do kilku szkół podstawowych w różnych rejonach miasta.

Proszę pamiętać, że – zgodnie z art. 40 ustawy prawo oświatowe – rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej, a dyrektor szkoły obwodowej musi je przyjąć oraz kontrolować realizację obowiązku szkolnego.

W serwisie internetowym https://portal.resman.pl w zakładce Kanał kandydata, moduł Nabór do szkół podstawowych (lub bezpośrednio na stronie https://naborsp-k.resman.pl/rzeszow) zamieszczone są istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów. Pod tym adresem zamieszczony jest informator o szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, w którym znaleźć można: dane teleadresowe każdej szkoły, opis warunków lokalowych, informację o nauczanych językach obcych, szczególnych osiągnięciach, ofertę zajęć pozalekcyjnych, linki do szkolnych stron internetowych.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

Rekrutacja składa się z kilku etapów; ważne daty dotyczące wszystkich etapów podano na końcu tego poradnika.

Krok 1. – wybór szkoły

Jeśli szkoła obwodowa spełnia oczekiwania zarówno przyszłego ucznia, jak i jego rodziców, zapis będzie formalnością.  Natomiast jeżeli decydują się Państwo na zapisanie dziecka do szkoły innej niż obwodowa będą mieli Państwo możliwość złożenia wniosku do dwóch wybranych szkół podstawowych (w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia) ustalając preferowaną ich kolejność.  W obu przypadkach należy Zgłosić kandydaturę w terminie od 1 do 15 marca 2019 r.

  

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne)

Po wybraniu preferowanych szkół należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie.

Zapisy przez Internet

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy szkoły (istnieje również możliwość wydruku wypełnionego samodzielnie Wniosku w szkole).

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie szkoły, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji.

W wypełnieniu wniosku pomoże Państwu Przewodnik dla opiekunów znajdujący się w zakładce Do pobrania.

 

Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

 

Zapisy bez Internetu

 

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz metodą tradycyjną.

Wniosek pobierzecie Państwo ze strony naboru dla szkół podstawowych po wybraniu zakładki Do pobrania; można ją także otrzymać w szkole podstawowej, po czym należy: wypełnić ją czytelnie, podpisać formularz (piórem lub długopisem) i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Pracownik szkoły wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego.


Uwaga!

Jeżeli pracownik w szkole zaproponuje wypełnienie podania w Internecie w Państwa obecności, warto wspólnie wypełnić formularz – w kilka minut podanie zostanie wypełnione i wydrukowane.


Podanie wypełnione pismem komputerowym nie jest tożsame z podaniem wypełnionym elektronicznie i będzie traktowane przez placówkę jak wypełnione ręcznie.

 

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce

Niezależnie od formy zapisu (elektroniczna lub tradycyjna) zanosicie Państwo wypełniony Wniosek do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie.

Placówka pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza w Internecie z informacjami zawartymi w podaniu.

Rodzice mają czas na złożenie Wniosku w szkole najpóźniej do 15 marca 2019 roku do godz. 15.00.

 

Uwaga!

Podanie tylko wypełnione w Internecie, a niezaniesione do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.

 

Krok 4. – weryfikacja danych

Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

• lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 

Krok 6 – potwierdzenie woli

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie od 28 marca do 5 kwietnia br. (do godz. 15.00).


UWAGA! Od bieżącego roku istnieje możliwość potwierdzenia woli za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (po zalogowaniu na konto kandydata) bez konieczności dostarczania do szkoły podstawowej dokumentu w formie papierowej.


Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Przy naborze do szkoły innej niż obwodowa (nie dotyczy szkół artystycznych) uwzględnienia się następujące, punktowane kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

-    zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt.,

-   kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół( dotyczy również uczęszczania do punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 pkt.,

-  uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkół, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 pkt.,

-     zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (zespołu szkół) – 5 pkt.,

-  zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (zespołu szkół) – 5 pkt. (zaświadczenie z zakładu pracy),

-     wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt. (oświadczenie),

-    niepełnosprawność kandydata – 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).


Zapisy do szkół artystycznych

Kandydaci do szkół artystycznych (Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2) zobowiązani są do wypełnienie we Wniosku pola wyboru instrumentu oraz dołączenia zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

W przypadku równorzędnych wyników są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

• wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),

• niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

• objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).


W przypadku składania wniosku do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej Sportowej nr 33 (akrobatyka) do wniosku należy dołączyć:

1) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły (wzór w zakładce Pliki do pobrania);

2) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej.

 

Zapisy do oddziału integracyjnego

Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego (w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi: nr 17 i nr 22), wypełniając wniosek o przyjęcie w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję oddział integracyjny. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor szkoły „przypisze” do grupy dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

 

WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 9 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00

Rodzice, którzy wypełnili wniosek przez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzać wyniki rekrutacji. Pozostali rodzice sprawdzają wyniki rekrutacji bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły spoza obwodu, ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do innej rzeszowskiej szkoły, w której zostały wolne miejsca.

  

WAŻNE DATY

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

26 lutego 2019 r. godz. 8.00

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

1 marca 2019 r. godz. 8.00

15 marca 2019 r. godz. 15.00

Badanie uzdolnień kierunkowych w szkołach artystycznych

23 marca

2019 r.

23 marca

2019 r.

Publikacja listy zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

28 marca 2019 r. godz.9.00

Potwierdzanie woli przez rodziców; wprowadzanie potwierdzeń woli przez placówki

28 marca 2019 r. godz. 8.00

5 kwietnia 2019 r. godz.15.00

Publikacja listy przyjętych

9 kwietnia 2019 r. godz. 9.00